C++由于指针对象释放,造成Std::__non_rtti_Object例外发生

    在实际编程中,我们经常会遇到下面的情景:

 class A 

 { 

 A(); 

 virtual ~A(); 

}


class B : public A

{

B();

virtual ~B();

}


 void main()

        {

B* pB = new B();

B* ppB = pB;

                delete pB;

               pB = NULL;

A* pA = dynamic_cast<A*>(ppB ); //此时就会造成 造成Std::__non_rtti_Object例外发生。

      }


当然实际编程的语句比这个复杂的多,我只是总结一下。

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页