C#中对Winform中的DataGridView的控制技巧。(单独控制某单元格的按钮不显示、某单元格的ReadOnly)

1:控制按钮列中的某一行不显示按钮。(使用环境:数据的移动,如把第二行的数据移动到上面去,最下面的一行为合计行,不允许移动,因此,就需要把第一行与最后一行的按钮屏蔽掉。屏蔽的方法:把按钮改成普通的单元格。具体实现代码如下:(第8列中的第一行与最后一行按钮不显示))

      //定义绘画表格前的事件,在绘画前把按钮转换成普通单元格。
      dataGrid.RowPrePaint += dataGrid_RowPrePaint;
    //控制第一行和最后一行的按钮不显示。
    private void dataGrid_RowPrePaint(object sender, DataGridViewRowPrePaintEventArgs e)
    {
      if (e.RowIndex == 0 || e.RowIndex == dataGrid.RowCount - 1)
      {
        if (dataGrid[7, e.RowIndex] is DataGridViewButtonCell)
        {
          dataGrid[7, e.RowIndex] = new DataGridViewTextBoxCell();
          dataGrid[7, e.RowIndex].Value = string.Empty;
        }
      }
    }

2:控制某单元格是否允许修改。(由于没有单独控制某个单元格的ReadOnly属性,因此,只能通过技巧来控制了。原理其实是判断进入的单元格时判断做逻辑处理,对于允许修改的,就把整个表格的ReadOnly设为false,否则就设为 true)

    private void dataGrid_RowEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      if (e.RowIndex == dataGrid.RowCount - 1)
        dataGrid.ReadOnly = true;
      else
        dataGrid.ReadOnly = false;
      dataGrid.Columns[0].ReadOnly = true;
      dataGrid.Columns[3].ReadOnly = true;
    }


原创作品出自努力偷懒,转载请说明 文章出处 http://blog.csdn.net/kfarvid 或  http://www.cnblogs.com/kfarvid/

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页