dp 杂练/专练

版权声明:233333333333333333333333333333333333333333 https://blog.csdn.net/lcrtest/article/details/51697403

最近各种各样的事让我感受到了自己dp是多么弱,于是开始写dp
bzoj1055
dp[i][j][k]ijk
没了

//Copyright(c)2016 liuchenrui
#include<bits/stdc++.h>
#define N 255
using namespace std;
char p[]={'W','I','N','G'},s[N],a[4][20][3];
int q[N],t[4],dp[N][N][4];
bool dodp(int l,int r,int k){
  if(l==r)return s[l]==p[k];
  int &res=dp[l][r][k];
  if(res!=-1)return res;
  for(int i=1;i<=t[k];i++)
    for(int j=l;j<=r-1;j++)
      if(dodp(l,j,q[a[k][i][0]])&&dodp(j+1,r,q[a[k][i][1]]))
        return res=1;
  return res=0;
}
int main(){
  freopen("xxx.in","r",stdin);
  freopen("xxx.out","w",stdout);
  memset(dp,-1,sizeof(dp));
  q['W']=0;q['I']=1;q['N']=2;q['G']=3;
  for(int i=0;i<4;i++){
    cin>>t[i];
  }
  for(int i=0;i<4;i++){
    for(int j=1;j<=t[i];j++){
      scanf("%s",a[i][j]);
    }
  }
  scanf("%s",s+1);int n=strlen(s+1);
  bool flag=0;
  for(int i=0;i<4;i++){
    if(dodp(1,n,i)){
      flag=1,printf("%c",p[i]);
    }
  }
  if(!flag)puts("The name is wrong!");
}

bzoj1090
dp[i][j]ij
n3

//Copyright(c)2016 liuchenrui
#include<bits/stdc++.h>
#define inf 1000000000
#define N 105
using namespace std;
int dp[N][N],n;
char s[N];
int get(int x){
  if(x<10)return 1;
  if(x==100)return 3;
  return 2;
}
int calc(int l1,int r1,int l2,int r2){
  if((r2-l2+1)%(r1-l1+1))return inf;
  for(int i=l2,j=l1;i<=r2;i++,j++){
    if(j==r1+1)j=l1;
    if(s[i]!=s[j])return inf;
  }
  return dp[l1][r1]+2+get((r2-l2+1)/(r1-l1+1)+1);
}
int main(){
  freopen("xxx.in","r",stdin);
  freopen("xxx.out","w",stdout);
  scanf("%s",s+1);n=strlen(s+1);
  memset(dp,63,sizeof dp);
  for(int i=1;i<=n;i++){
    dp[i][i]=1;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++){
    for(int j=1;j<=n-i+1;j++){
      int l=j,r=i+j-1;
      for(int k=l;k<r;k++){
        dp[l][r]=min(dp[l][r],dp[l][k]+dp[k+1][r]);
        dp[l][r]=min(dp[l][r],calc(l,k,k+1,r));
      }
    }
  }
  cout<<dp[1][n]<<endl;
}

bzoj1334
翻译人/出题人语死早
a使sum(a)sum(tot)a[i]sum(a)a[i]sum(tot)
这么水的背包?
可以压位,懒得写了

//Copyright(c)2016 liuchenrui
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
inline void splay(int &v){
  v=0;char c=0;int p=1;
  while(c<'0' || c>'9'){if(c=='-')p=-1;c=getchar();}
  while(c>='0' && c<='9'){v=(v<<3)+(v<<1)+c-'0';c=getchar();}
  v*=p;
}
int dp[100005],a[305],sum,ans,n;
int main(){
  //freopen("xxx.in","r",stdin);
  //freopen("xxx.out","w",stdout);
  splay(n);
  for(int i=1;i<=n;i++)splay(a[i]),sum+=a[i];
  sort(a+1,a+n+1);dp[0]=1;
  for(int i=n;i>=1;i--){
    for(int j=sum/2+a[i];j>=a[i];j--){
      if(dp[j-a[i]]){
        dp[j]=1;ans=max(j,ans);
      }
    }
  }
  printf("%d",ans);
}

bzoj3687
interesting
dp[i]i
xor
看代码要用心体会

//Copyright(c)2016 liuchenrui
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
inline void splay(int &v){
  v=0;char c=0;int p=1;
  while(c<'0' || c>'9'){if(c=='-')p=-1;c=getchar();}
  while(c>='0' && c<='9'){v=(v<<3)+(v<<1)+c-'0';c=getchar();}
  v*=p;
}
bitset<2000001>a;
int main(){
  int n;splay(n);int x,ans=0;a[0]=1;
  for(;n--;)scanf("%d",&x),a^=a<<x;
  for(int i=1;i<=2000000;i++)if(a[i])ans^=i;
  cout<<ans<<endl;
}

bzoj3573
QAQ

p[1]=0,p[x]=(11)
log
n

//Copyright(c)2016 liuchenrui
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
inline void splay(int &v){
  v=0;char c=0;int p=1;
  while(c<'0' || c>'9'){if(c=='-')p=-1;c=getchar();}
  while(c>='0' && c<='9'){v=(v<<3)+(v<<1)+c-'0';c=getchar();}
  v*=p;
}
#define N 500010
int nxt[N*2],fir[N],to[N*2],a[N],sz,d[N],n;
double p[N];
void add(int x,int y){
  nxt[++sz]=fir[x],fir[x]=sz,to[sz]=y;
}
void dfs(int x,int fa){
  for(int u=fir[x];u;u=nxt[u]){
    if(to[u]!=fa){
      p[to[u]]=p[x]+log(double(d[x]));
      dfs(to[u],x);
    }
  }
}
int main(){
  freopen("xxx.in","r",stdin);
  freopen("xxx.out","w",stdout);
  splay(n);
  for(int i=1;i<=n;i++){
    splay(a[i]);  
  }
  for(int i=1;i<n;i++){
    int x,y;splay(x),splay(y);
    add(x,y),add(y,x);
    d[x]++,d[y]++;
  }
  for(int i=2;i<=n;i++)d[i]--;
  p[1]=0;dfs(1,0);
  for(int i=1;i<=n;i++){
    p[i]+=log(double(a[i]));
  }
  sort(p+1,p+n+1);
  int now=1,ans=0;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    if(p[i]-p[now]>1e-5){
      ans=max(ans,i-now);
      now=i;
    }
  }
  ans=max(ans,n-now+1);
  cout<<n-ans<<endl; 
}

bzoj1369
clj105
dp[i][j]ij
yy

//Copyright(c)2016 liuchenrui
#include<bits/stdc++.h>
#define N 100010
using namespace std;
inline void splay(int &v){
  v=0;char c=0;int p=1;
  while(c<'0' || c>'9'){if(c=='-')p=-1;c=getchar();}
  while(c>='0' && c<='9'){v=(v<<3)+(v<<1)+c-'0';c=getchar();}
  v*=p;
}
int dp[N][6],n,fir[N],nxt[N*2],to[N*2],sz;
void add(int x,int y){
  nxt[++sz]=fir[x],fir[x]=sz,to[sz]=y;
}
void dfs(int x,int fa){
  for(int u=fir[x];u;u=nxt[u]){
    if(to[u]==fa)continue;
    dfs(to[u],x);
  }
  for(int i=1;i<=5;i++){
    int cnt=i;
    for(int u=fir[x];u;u=nxt[u]){
      if(to[u]==fa)continue;
      int mi=1<<28;
      for(int j=1;j<=5;j++){
        if(i!=j){
          mi=min(mi,dp[to[u]][j]);
        }
      }
      cnt+=mi;
    }
    dp[x][i]=cnt;
  }
}
int main(){
  freopen("xxx.in","r",stdin);
  freopen("xxx.out","w",stdout);
  splay(n);
  for(int i=1,x,y;i<n;i++){
    splay(x),splay(y);
    add(x,y),add(y,x);
  }
  dfs(1,0);
  int ans=1<<28;
  for(int i=1;i<=5;i++){
    ans=min(ans,dp[1][i]);
  }
  cout<<ans<<endl;
}
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页