Qt之QString与string的相互转换

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/lovelyaiq/article/details/79135688

QString与string的相互转换
1、QString与int相互转换
QString qstr = QString::number(123);
int i = atoi(qstr.toStdString().c_str());
也可以这样:int i = atoi(qstr.ascii());
2、QString与string,即std::string
string s = qstr.toStdString();
QString qstr2 = QString::fromStdString(s);

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页