QTableWidget操作之上移,下移,删除

实现对QTableWidget的上下移动,删除操作。

else if (pBtn == ui.pushButtonMoveUp)
{
int rows = ui.tableWidget->rowCount();
int columns = ui.tableWidget->columnCount();
int nCurrRow = ui.tableWidget->currentRow();
if (nCurrRow == 0)
{
return;
}
int nPrevRow = nCurrRow - 1;

QTableWidgetItem *CurrItem = new QTableWidgetItem;
QTableWidgetItem *PrevItem = new QTableWidgetItem;
CurrItem = ui.tableWidget->item(nCurrRow, 0);
PrevItem = ui.tableWidget->item(nPrevRow, 0);
QString CurrText = CurrItem->text();
QStrin
 • 1
  点赞
 • 4
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值