Romantic(hdu 2669)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/m0_37846371/article/details/80338121
Romantic
扩展欧几里德算法。a*x1+b*y1=1 ;
代码:
#include<iostream> 
#include<cstdio> 
using namespace std; 
  
long long exgcd(long long a,long long b,long long& x,long long& y) 
{ 
  if(b==0) 
  { 
    x=1,y=0; 
    return a; 
  } 
  long long g = exgcd(b,a%b,y,x); 
  y -= a/b*x; 
  return g; 
} 
 
int main() 
{ 
  long long a,b,x1,y1; 
  while(cin >> a >> b) 
  { 
    long long c=1;
    long long d=exgcd(a,b,x1,y1);
    if(c%d!=0) 
      printf("sorry\n"); 
    else 
    { 
      x1=x1*c/d;
      x1=(x1%(b/d)+(b/d))%(b/d);
      y1=(c-a*x1)/b;
      printf("%I64d %I64d\n",x1,y1); 
    } 
  } 
  return 0; 
} 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭