Watchcow(poj 2230)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/m0_37846371/article/details/80330176

Watchcow

求无向图每条边恰好经过两次,在回到原点,输出经过的顶点。容易转化为有向图欧拉回路每条边经过一次。

代码:

#include <stdio.h>
#include <stack>
#include <vector>
#include <iostream>
using namespace std;

#define M 100005

struct edge{
	int to,flag;
	edge(int to,int flag):to(to),flag(flag){}
};

int vis[M] = {0};
vector<edge> G[M];

stack <int> s;

void dfs(int u)
{
	for(int i=0;i<G[u].size();i++)
	{
		if(!G[u][i].flag)
		{
			G[u][i].flag=1;
			dfs(G[u][i].to);
			s.push(G[u][i].to);
		}
	}
}

int main()
{
  int n, m, a, b;

  scanf("%d%d", &n, &m);
  
  for (int i = 1; i <= m; ++i)
  {
    scanf("%d%d", &a, &b);
    G[a].push_back(edge(b,0));
    G[b].push_back(edge(a,0));
  }

  dfs(1);

  printf("1\n");
  while (s.size())
  {
    printf("%d\n", s.top());
    s.pop();
  }

  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试