UVa 11958 - Coming Home

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/mobius_strip/article/details/80989822

题目

一个人在等车,已知当前的时间,和每辆公交车的开车时间和他到家需要的时间,问他最早什么时间到家。

分析

暴力模拟。枚举所有的车找到最早到家的即可。

说明

如果当前时间晚于发车时间,可以等明天的车。

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
  int T, K, H, M, L;
  while (~scanf("%d", &T)) 
  for (int t = 1; t <= T; ++ t) {
    scanf("%d %d:%d", &K, &H, &M);
    int now = H * 60 + M, end = 10000;
    for (int i = 1; i <= K; ++ i) {
      scanf("%d:%d %d", &H, &M, &L);
      // if miss the bus he only can take it in the next day.
      if (H * 60 + M < now) {
        H += 24;
      } 
      if (end > H * 60 + M + L) {
        end = H * 60 + M + L;
      }
    }
    printf("Case %d: %d\n", t, end - now);
  }
  return 0;
}
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页