python transpose函数说明

Python 专栏收录该内容
45 篇文章 2 订阅

1、不加参数的情况下,transpose()的作用就是整个矩阵完全置换

import numpy as np

A = np.arange(24).reshape(2,3,4)
T = A.transpose()
print(T.shape)
print('______________')
print(A)
print('______________')
print(T)
print('______________')
print(A[1,2,3])
print(T[3,2,1])

output:

(4, 3, 2)
______________
[[[ 0 1 2 3]
 [ 4 5 6 7]
 [ 8 9 10 11]]

 [[12 13 14 15]
 [16 17 18 19]
 [20 21 22 23]]]
______________
[[[ 0 12]
 [ 4 16]
 [ 8 20]]

 [[ 1 13]
 [ 5 17]
 [ 9 21]]

 [[ 2 14]
 [ 6 18]
 [10 22]]

 [[ 3 15]
 [ 7 19]
 [11 23]]]
______________
23
23

2、加参数时,必须根据矩阵的维度来设置参数

import numpy as np#对于该矩阵可以认为有三个维度,即0,1,2
A = np.arange(24).reshape((2,3,4))
print(A)
#如果不改变原矩阵,那么正常的参数顺序是:(0,1,2)
T = A.transpose(0,1,2)
print(T)
print('_____________________')
#如果想要置换第1和第2个维度,则参数顺序为:(1, 0 ,2)
T = A.transpose(1,0,2)
print(A[0,1,2])
print(T[1,0,2])
print('_____________________')
#如果要置换第1和第3个维度,则参数的顺序为:(2,1,0)
T = A.transpose(2,1,0)
print(A[0,1,2])
print(T[2,1,0])

output:

[[[ 0 1 2 3]
 [ 4 5 6 7]
 [ 8 9 10 11]]

 [[12 13 14 15]
 [16 17 18 19]
 [20 21 22 23]]]
[[[ 0 1 2 3]
 [ 4 5 6 7]
 [ 8 9 10 11]]

 [[12 13 14 15]
 [16 17 18 19]
 [20 21 22 23]]]
_____________________
6
6
_____________________
6
6

 

 • 3
  点赞
 • 1
  评论
 • 15
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 扫一扫,分享海报

评论 1 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
©️2022 CSDN 皮肤主题:程序猿惹谁了 设计师:我叫白小胖 返回首页

打赏作者

LoveWeeknd

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值