python的PIL库的ImageEnhance模块

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_36834959/article/details/79958446

python的PIL库的ImageEnhance模块1.图片的亮度增加
PIL.ImageEnhance.Brightness(image)


from PIL import Image,ImageEnhance

im=Image.open("1.jpg")
en=ImageEnhance.Brightness(im)
en_end=en.enhance(2)
en_end.show()

//这个模块的所有功能都是class,所以用法和draw模块的方法用法有些不同
//需要先实例化一个ImageEnhance.Brightness对象,并传入需要修改的图片
//然后在创建一个对象接收通过ImageEnhance.Brightness实例化对象调用方法后的图像

2.图片的色度增强

PIL.ImageEnhance.Color(image)from PIL import Image,ImageEnhance

im=Image.open("1.jpg")
en=ImageEnhance.Color(im)
en_end=en.enhance(3)
en_end.show()

3.图片的对比度增强

PIL.ImageEnhance.Contrast(image)from PIL import Image,ImageEnhance

im=Image.open("1.jpg")
en=ImageEnhance.Contrast(im)
en_end=en.enhance(5)
en_end.show()

4.图片的锐度的增强

PIL.ImageEnhance.Sharpness(image)from PIL import Image,ImageEnhance

im=Image.open("1.jpg")
en=ImageEnhance.Sharpness(im)
en_end=en.enhance(100)
en_end.show()

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭