2020hdu多校8

hdu6857
题目

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

void init()
{

}
void solve()
{
  ll a,b,c,d,e,f;
  cin>>a>>b>>c>>d>>e>>f;
  if((c-a)*(f-b)-(d-b)*(e-a)>0)
  {
    cout<<"Counterclockwise"<<endl;
  }
  else
  {
    cout<<"Clockwise"<<endl;
  }
}
int main() {
  ios::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0),cout.tie(0);
  int _=1;
  cin>>_;
  while(_--)
  {
    init();
    solve();
  }
  return 0;
}

hdu6860
题目要
要求一个可能的情况满足每一个差值不超过k且在预估内
那么先往上找,找完之后,如果说你打印随便的一个,发现最后的的范围是大了,于是只能往回找一次缩小范围,最后随便打印。

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
typedef long long ll;
vector <pair<ll,ll> >vv;
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0),cout.tie(0);
  int T;
  cin>>T;
  while(T--)
  {
    int flag=0;
    vv.clear();
    ll n,k;
    cin>>n>>k;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      if(i==1)
      {
        int x,y;
        cin>>x>>y;
        vv.push_back({x,y});
        continue;
      }
      ll x,y;
      cin>>x>>y;
      ll l=vv[vv.size()-1].first;
      ll r=vv[vv.size()-1].second;
      l=max(l-k,x);
      r=min(r+k,y);
      if(l>r)
      {
        flag=1;
      }
      vv.push_back({l,r});
    }
    for(int i=vv.size()-2;i>=0;i--)
    {
      ll l=vv[i+1].first;
      ll r=vv[i+1].second;
      ll L=vv[i].first;
      ll R=vv[i].second;
      L=max(l-k,L);
      R=min(R,r+k);
      vv[i].first=L;
      vv[i].second=R;
    }
    if(flag)
    {
      cout<<"NO"<<"\n";
      continue;
    }
    cout<<"YES"<<"\n";
    for(int i=0;i<vv.size();i++)
    {
      cout<<vv[i].first<<" ";
    }
    cout<<"\n";
  }
  return 0;
}

hdu6862
题目
构造题

#include <iostream>

using namespace std;
string dp[505];
void init()
{
  dp[1]="";
  dp[2]="321653";
  for(int i=3;i<505;i++)
  {
    dp[i]="1";
    for(int j=1;j<=i-2;j++)
    {
      dp[i]+="26";
    }
    dp[i]+="2";
    for(int j=1;j<=i-2;j++)
    {
      dp[i]+="31";
    }
    dp[i]+="3";
    for(int j=1;j<=i-2;j++)
    {
      dp[i]+="42";
    }
    dp[i]+="4";
    for(int j=1;j<=i-2;j++)
    {
      dp[i]+="53";
    }
    dp[i]+="5";
    for(int j=1;j<=i-2;j++)
    {
      dp[i]+="64";
    }
    dp[i]+="6";
    for(int j=1;j<=i-3;j++)
    {
      dp[i]+="15";
    }
    dp[i]+="12";
    dp[i]+=dp[i-2];
  }
}

int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0),cout.tie(0);
  init();
  int T;
  cin>>T;
  while(T--)
  {
    int n;
    cin>>n;
    cout<<dp[n]<<"\n";
  }
  return 0;
}

hdu6863
题目
一个 哈希+优化 题

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int INF=1e9+5;
const int maxn=5e6+5;
const int mod=7000061;
const int base=131;
ll B[maxn];
int aa[26];
string s;
int n;
int cnt[mod+5];
int index=0;
bool init(int len)
{
  index++;
  ll p=0;
  for(int i=0;i<len;i++)
  {
    p=(p*base%mod+(s[i]-'a'+1))%mod;
  }
  cnt[p]=index;
  for(int i=1;i<len;i++)
  {
    ll q=(p+mod-1ll*(s[i-1]-'a'+1)*B[len-1]%mod)%mod;
    q=(q*base%mod+(s[i-1]-'a'+1))%mod;
    p=q;
    cnt[p]=index;
  }
  for(int i=1;i<n/len;i++)
  {
    ll q=0;
    for(int j=i*len;j<(i+1)*len;j++)
    {
      q=(q*base%mod+(s[j]-'a'+1))%mod;
    }
    if(cnt[q]!=index)
      return false;
  }
  return true;
}
void solve()
{
  int flag=0;
  cin>>n>>s;
  int min_=INF;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    aa[s[i]-97]++;
  }
  for(int i=0;i<26;i++)
  {
    if(aa[i]!=0)
    if(aa[i]<min_)
      min_=aa[i];
  }
  for(int i=1;i<=min(min_,(int)sqrt(n));i++)
  {
    if(n%i!=0)
      continue;
    if(i==n)
      continue;
    if(init(i))
    {
      flag=1;
      break;
    }
    int f=n/i;
    if(f==n)
      continue;
    if(n%f!=0)
      continue;
    if(init(f))
    {
      flag=1;
      break;
    }
  }
  if(flag)
    cout<<"Yes"<<endl;
  else
    cout<<"No"<<endl;
}
int main() {
  ios::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0),cout.tie(0);
  B[0]=1;
  for(int i=1;i<maxn;i++)
  {
    B[i]=B[i-1]*base%mod;
  }
  int _=1;
  cin>>_;
  while(_--)
  {
    memset(aa,0,sizeof(aa));
    solve();
  }
  return 0;
}

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页