UVA10359 Tiling【大数+递推】

In how many ways can you tile a 2 × n rectangle by 2 × 1 or 2 × 2 tiles?

  Here is a sample tiling of a 2 × 17 rectangle.


Input

Input is a sequence of lines, each line containing an integer number 0 ≤ n ≤ 250.

Output

For each line of input, output one integer number in a separate line giving the number of possible tilings of a 2 × n rectangle.

Sample Input

2

8

12

100

200

Sample Output

3

171

2731

845100400152152934331135470251

1071292029505993517027974728227441735014801995855195223534251


题链接UVA10359 Tiling

问题简述:(略)

问题分析

  这个问题的关键是数列的递推式,同时需要注意起始项的值。递推式如下:

  f0=1

  f1=1

  ......

  fn=2*fn-2 + fn-1。

  大数计算是用模拟法来实现的,参见程序。

程序说明

  用Java程序来完成大数计算是最为方便的。

题记:(略)

参考链接:(略)


AC的C++语言程序如下:


AC的C++语言程序(模拟法)如下:

/* UVA10359 Tiling */

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef unsigned long long LL;

const int N = 250;
const int N2 = N / 17;
const LL BASE = 1e17;
LL fib[N + 1][N2 + 1];

void setfib()
{
  fib[0][0] = 1;
  fib[1][0] = 1;
  int len = 1;
  for(int i = 2; i <= N; i++) {
    int carry = 0;
    for(int j = 0; j < len; j++) {
      fib[i][j] = 2 * fib[i - 2][j] + fib[i - 1][j] + carry;
      carry = fib[i][j] / BASE;
      fib[i][j] %= BASE;
    }
    if(carry)
      fib[i][len++] = carry;
  }
}

int main()
{
  memset(fib, 0, sizeof(fib));

  setfib();

  int n;
  while(~scanf("%d", &n)) {
    int k = N2;
    while(fib[n][k] == 0)
      k--;
    printf("%lld", fib[n][k]);
    for(int i = k - 1; i >= 0; i--)
      printf("%017lld", fib[n][i]);
    printf("\n");
  }

  return 0;
}AC的Java语言程序如下:


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试