python zip()和zip(*)的区别

可以看成是解压和压缩的区别,zip相当与压缩  zip(*)相当于解压。

举例说明:

x=["a","1"]
y=["b","2"]
z = list(zip(x,y))
print (list(zip(x,y)))
print (list(zip(*z)))

结果为:

[('a', 'b'), ('1', '2')][('a', '1'), ('b', '2')]


zip的内容要经过list之后才能显示出来。

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页