Median of Two Sorted Arrays(C++)

计算两个数组连接到一起后的中位数。

我的思路是这样的:将两个数组合并为一个数组,然后找到新数组的中位数,这个数即为我们想要得到的中位数。

具体的代码如下:

double findMedianSortedArrays(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {

	
	vector<int> num;
	double aver;
	int length;
	int i = 0;
	if (nums1.size() == 0&& nums2.size()) {
		length = nums2.size();
		for (int i = 0; i < nums2.size(); i++) {
			num.push_back(nums2[i]);
		}
	}
	else if (nums2.size() == 0&& nums1.size()) {
		length = nums1.size();
		for (int i = 0; i < nums1.size(); i++) {
			num.push_back(nums1[i]);
		}
	}
	else if (nums1.size() == 0 && nums2.size() == 0) {
		length = 0;
		num = {};
	}
	else {
		length = nums1.size() + nums2.size();
		if (nums1[nums1.size() - 1] < nums2[0]) {
			for (int i = 0; i < nums1.size(); i++) {
				num.push_back(nums1[i]);
			}
			for (int i = 0; i < nums2.size(); i++) {
				num.push_back(nums2[i]);
			}
		}
		else if (nums2[nums2.size() - 1] < nums1[0]) {
			for (int i = 0; i < nums2.size(); i++) {
				num.push_back(nums2[i]);
			}
			for (int i = 0; i < nums1.size(); i++) {
				num.push_back(nums1[i]);
			}
		}
		else {
			int j = 0;
			nums1.push_back(99999);
			for (int i = 0; i < nums2.size(); i++) {

				while (nums2[i] >= nums1[j]) {
					num.push_back(nums1[j]);
					j++;
				}
				num.push_back(nums2[i]);
			}
            if (j < nums1.size()-1) {
				for (int i = j; i < nums1.size() - 1; i++) {
					num.push_back(nums1[i]);
				}
			}
		}
	}
	
	if (length == 0) {
		aver = 0;
	}
	else {
		if (length % 2 == 0) {
			aver = (double)(num[length / 2] + num[length / 2 - 1]) / 2;
		}
		else {
			aver = (double)num[length / 2];
		}
	}
	
	return aver;
}

运行时间为:


阅读更多

没有更多推荐了,返回首页