matlab导入EXCEL数据,并左右轴作图

clc
close all
clear all

xlsPath='E:\\ECK_DATA\\12Hz_0.1Mpa.xls'
data = xlsread(xlsPath);

t=data(:,1);
vel=data(:,2)*3;
cur=data(:,4)*1;

max_pos = max(data(:,5))
min_pos = min(data(:,5))
aver_pos = (max_pos + min_pos)/2

pos=data(:,5)-aver_pos;

figure

hl1 = line(t,pos,'Color','b');%
ax1 = gca;%设置主坐标轴的颜色,用默认的位置,设定颜色
set(ax1,'XColor','k','YColor','k');
AXIS([-0.2 0.8 -15000 15000])
grid on

ax2=axes('Position',get(ax1,'Position'),...
    'XAxisLocation','bottom',...
    'YAxisLocation','right',...
    'Color','none',...
    'XColor','k','YColor','k');
hl2 = line(t,cur,'Color','r','Parent',ax2);%第二条曲线的绘制,以ax2为坐标系
AXIS([-0.2 0.8 -8 8])

grid on

/*
内容:matlab导入EXCEL数据,并左右轴作图
作者:罗世洲 QQ370756740  xyy0215@qq.com
欢迎技术交流
*/

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试