NDK版本 下载地址

最新版本r16

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r16-windows-x86.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r16-windows-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r16-darwin-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r16-linux-x86_64.zip

历史版本:

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r15c-windows-x86.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r15c-windows-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r15c-darwin-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r15c-linux-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r14b-windows-x86.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r14b-windows-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r14b-darwin-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r14b-linux-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r13b-windows-x86.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r13b-windows-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r13b-darwin-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r13b-linux-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r12b-windows-x86.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r12b-windows-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r12b-darwin-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r12b-linux-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r11c-windows-x86.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r11c-windows-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r11c-darwin-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r11c-linux-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r10e-windows-x86.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r10e-windows-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r10e-darwin-x86_64.zip

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r10e-linux-x86_64.zip

阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

NDK版本 下载地址

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭