tf.nn.softmax

    softmax用于计算在多个分类上的概率颁,形如:

                   

    tensorflow提供了tf.nn.softmax可以在不同的维度上进行softmax的计算:

阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页