tf.nn.softmax

    softmax用于计算在多个分类上的概率颁,形如:

                   

    tensorflow提供了tf.nn.softmax可以在不同的维度上进行softmax的计算:

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭