leetcode-167. 两数之和 II - 输入有序数组

一、题目要求

给定一个已按照升序排列 的有序数组,找到两个数使得它们相加之和等于目标数。

函数应该返回这两个下标值 index1 和 index2,其中 index1 必须小于 index2

说明:

  • 返回的下标值(index1 和 index2)不是从零开始的。
  • 你可以假设每个输入只对应唯一的答案,而且你不可以重复使用相同的元素。

示例:

输入: numbers = [2, 7, 11, 15], target = 9
输出: [1,2]
解释: 2 与 7 之和等于目标数 9 。因此 index1 = 1, index2 = 2 。

二、代码以及思路

class Solution(object):
    def twoSum(self, numbers, target):
        """
        :type numbers: List[int]
        :type target: int
        :rtype: List[int]
        """
        if numbers is None or len(numbers)<2:
            return 0
        i,j,n=0,1,len(numbers)
        while i<n-1 and numbers[i]<=float(target)/2:     #限制i的范围从0位置到小于等于target/2的位置,因为在他后面肯定是大于等于target/2的往后取i也就无意义     
            a=numbers[i]
            while (a+numbers[j])<target and j<n-1:  #找到(a+numbers[j])不小于target的j所在的位置
                j += 1
                while j<n-1 and numbers[j+1]==numbers[j]:
                    j += 1
            if (a+numbers[j])==target:
                return [i+1,j+1]
            while numbers[i+1]==numbers[i]:    #当碰到相同的值是则继续往后往后移,这里减少了比较计算的量,减少了算法的复杂度
                i += 1
            i += 1
            j=i+1
            

三、运行结果(从结果上来看代码质量不高)没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试