lambda QAQ

fmap :: (q -> a) -> f q -> f a

sdut 3254 stars

给出平面坐标的n(n400)个整数点(坐标为(x,y)(0x,yn),求最小的边长为整数的能至少覆盖k个点的矩形的面积


考虑到n只有400,我们可以枚举矩形的平行于x轴的两条边的坐标,这样的话就退化为了给出一个数组求一个最小的区间并且区间内的数的和大于等于k,这部分可以用双指针来做


为了方便起见,我们可以预处理一下二维前缀和

其它的细节就见代码吧

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define LL long long

const int maxn = 450;

int arr[maxn][maxn];
int v[maxn];

int n;
int cal(int *l,int *r,int k){
  int st,ed;
  st = ed = 0;
  for(int i=0;i<=n;i++){
    v[i] = r[i] - l[i];
  }
  while(ed <= n && v[ed] < k){
    ed++;
  }
  if(ed > n)
    return n*n;
  int ret = ed;
  while(ed<=n){
    if(v[ed]-v[st] >= k){
      ret = min(ret,ed-st);
      st++;
    }
    else{
      ed++;
    }
  }
  return ret;
}


int main(){
  int T;
  scanf("%d",&T);
  int k;
  while(T-- && ~scanf("%d %d",&n,&k)){
    memset(arr,0,sizeof(arr));
    int x,y;
    for(int i=0;i<n;i++){
      scanf("%d %d",&x,&y);
      arr[x][y]++;
    }
    for(int i=0;i<=n;i++){
      for(int j=0;j<=n;j++){
        arr[i][j] += arr[i][j-1];
      }
    }
    for(int i=0;i<=n;i++){
      for(int j=0;j<=n;j++){
        arr[i][j] += arr[i-1][j];
      }
    }
    int ans = n*n;
    for(int i=0;i<=n;i++){
      for(int j=i+1;j<=n;j++){
        ans = min(ans,(j-i)*cal(arr[i],arr[j],k));
      }
    }
    printf("%d\n",ans);
  }
  return 0;
}
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/a1s4z5/article/details/51539836
个人分类: --贪心--- 模拟
上一篇poj 1015 Jury Compromise
下一篇hdu 5212 Code
想对作者说点什么? 我来说一句

Sdut-Ver5.2.0

2012年10月26日 2.12MB 下载

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭