Codeforces 344E - Read Time

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/a1s4z5/article/details/52981676

二分后贪心

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define LL long long 

const int maxn = 112345;
const LL INFF = 0x3f3f3f3f3f3f3f3fll;
LL h[maxn],p[maxn];
int n,m;

bool check(LL x){
  int pos = 0;
  for(int i=0;i<n;i++){
    LL far = h[i];
    if(p[pos] >= h[i]) far += x;
    else{
      if(p[pos] < h[i] - x) continue; 
      far = max(far,h[i] + (x - (h[i] - p[pos])) / 2);
      far = max(far,h[i] + (x - 2 * (h[i] - p[pos])));
    }
    while(pos < m && p[pos] <= far)
      pos++;
    if(pos == m) return true;
  }
  return pos == m;
}

LL solve(){
  LL st = 0,ed = INFF;
  LL ans = -1;
  while(st <= ed){
    LL mid = (st + ed)>>1;
    if(check(mid)){
      ans = mid;
      ed = mid - 1;
    }
    else{
      st = mid + 1;
    }
  }
  return ans;
}

int main(){
  scanf("%d %d",&n,&m);
  for(int i=0;i<n;i++){
    scanf("%I64d",&h[i]);
  }
  for(int i=0;i<m;i++){
    scanf("%I64d",&p[i]);
  }
  printf("%I64d\n",solve());
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭