Codeforces 350C - Bombs

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/a1s4z5/article/details/53006800

将炸弹按照离原点点的曼哈顿距离排序之后顺序处理即可。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn = 112345;

vector<pair<int,pair<char,int> > > ans;

pair<int,pair<char,int> > npair(int st,char c = 'E',int tim = 0){
  return make_pair(st,make_pair(c,tim));
}

void solve(int x,int y){
  if(x != 0){
    char c = x > 0 ? 'R' : 'L';
    ans.push_back(npair(1,c,abs(x)));
  }
  if(y != 0){
    char c = y > 0 ? 'U' : 'D';
    ans.push_back(npair(1,c,abs(y)));
  }
  ans.push_back(npair(2));
  if(y != 0){
    char c = y < 0 ? 'U' : 'D';
    ans.push_back(npair(1,c,abs(y)));
  }
  if(x != 0){
    char c = x < 0 ? 'R' : 'L';
    ans.push_back(npair(1,c,abs(x)));
  }
  ans.push_back(npair(3));
}

pair<int,int> brr[maxn];
int main(){
  int n;
  scanf("%d",&n);
  for(int i = 0;i<n;i++){
    scanf("%d %d",&brr[i].first,&brr[i].second);
  }
  sort(brr,brr+n,[](pair<int,int> a,pair<int,int> b){
            if(abs(a.first) != abs(b.first)) return abs(a.first) < abs(b.first);
            else return abs(a.second) < abs(b.second);});
  for(int i = 0;i < n;i++){
    solve(brr[i].first,brr[i].second);
  }
  printf("%d\n",ans.size());
  for(auto x : ans){
    if(x.first != 1){
      printf("%d\n",x.first);
    }
    else{
      printf("%d %d %c\n",x.first,x.second.second,x.second.first);
    }
  }
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭