Codeforces 350E - Wrong Floyd

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/a1s4z5/article/details/53006832

简单的构造,通过A数组的元素个数我们可以确定可以构造出来的图的边的上界。然后判断即可。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn = 3123;

bool vis[maxn];

int getnod(int n){
  for(int i = 1;i<=n;i++) if(vis[i] == false) return i;
  return -1;
}
int getlef(int n){
  for(int i = 1;i<=n;i++) if(vis[i]) return i;
  return -1;
}
vector<pair<int,int> > ans;

bool check(int n,int m){
  int st;
  if((st = getnod(n)) == -1) return false;
  int lef = getlef(n);
  m--;
  ans.push_back(make_pair(lef,st));
  for(int i = 1;i<=n;i++){
    if(i == lef) continue;
    for(int j = i+1 ; j <= n;j++){
      if(j == lef) continue;
      if(m > 0){
        m--;
        ans.push_back(make_pair(i,j));
      }
    }
  }
  for(int i = 1;i <= n;i++){
    if( i == lef || i == st) continue;
    if( m > 0 && !vis[i]){
      m--;
      ans.push_back(make_pair(i,lef));
    }
  }
  return m == 0;
}

int main(){
  int n,m,k;
  memset(vis,0,sizeof(vis));
  scanf("%d %d %d",&n,&m,&k);
  int x;
  while(k--){
    scanf("%d",&x);
    vis[x] = true;
  }
  if(!check(n,m)){
    puts("-1");
  }
  else{
    for(auto x : ans){
      printf("%d %d\n",x.first,x.second);
    }
  }
  return 0;
}
阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页