bzoj2756 [SCOI2012]奇怪的游戏

版权声明:本文为一名蒟蒻的原创文章,大神转载的话顺便说个出处呗。 https://blog.csdn.net/cgh_Andy/article/details/51889428

 题解可能因为比较懒,所以不会写太多。但是好题还是要写一下的。

  题意不说了。 做法很巧妙,要对总和进行分析。

  硕神分析的很不错,他那里也有黄学长的链接,去那里看看吧。点击打开链接 

  我放个代码给你看看就好。。

   

#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define Max (1ll<<50)
#define me(a,x) memset(a,x,sizeof a)
#define cp(a,x) memcpy(a,x,sizeof a)
using namespace std;
typedef long long LL;
const int dx[4]={1,-1,0,0};
const int dy[4]={0,0,1,-1};
struct node
{
  int x,y,next; LL c;
}a[21000]; int len,first[2010];
void ins(int x,int y,LL c)
{
  a[++len].x=x,a[len].y=y,a[len].c=c;
  a[len].next=first[x],first[x]=len;
  a[++len].x=y,a[len].y=x,a[len].c=0;
  a[len].next=first[y],first[y]=len;
}
queueq;
int h[2010],t;
bool spfa()
{
  for(int i=0;i<=t;i++)h[i]=0;
  h[0]=1; q.push(0);
  while(!q.empty())
  {
    int x=q.front();
    q.pop();
    for(int k=first[x];k;k=a[k].next)
    {
      int y=a[k].y;
      if(!h[y] && a[k].c)
        h[y]=h[x]+1 , q.push(y);
    }
  }
  return h[t]>0;
}
LL dfs(int x,LL f)
{
  if(x==t)return f;
  LL de=0;
  for(int k=first[x];k;k=a[k].next)
  {
    int y=a[k].y;
    if(a[k].c && h[y]==h[x]+1)
    {
      LL mf=dfs(y,min(a[k].c,f-de));
      a[k].c-=mf,a[k^1].c+=mf,de+=mf;
      if(de==f)return f;
    }
  }
  if(!de)h[x]=0;
  return de;
}
int n,m;
LL tot,p[45][45];
LL dicnic()
{
  LL s=0;
  while(spfa())s+=dfs(0,Max);
  return s;
}
bool check(LL x)
{
  len=1; me(first,0); tot=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
   for(int j=1;j<=m;j++)
   {
    int u=(i-1)*m+j;
    if((i+j)&1)
    {
      ins(0,u,x-p[i][j]); tot+=x-p[i][j];
      for(int k=0;k<4;k++)
      {
        int x=i+dx[k],y=j+dy[k];
        if(x<1||y<1||x>n||y>m)continue;
        ins(u,(x-1)*m+y,Max);
      }
    }
    else ins(u,t,x-p[i][j]);
   }
  if(dicnic()==tot)return 1;
  return 0;
}
int main()
{
  int i,j,T;
  scanf("%d",&T);
  while(T--)
  {
    scanf("%d%d",&n,&m); t=n*m+1;
    int c0=0,c1=0; LL l=0,r=Max,s0=0,s1=0;
    for(i=1;i<=n;i++)
     for(j=1;j<=m;j++)
     {
       scanf("%I64d",&p[i][j]);
       l=max(l,p[i][j]);
       if((i+j)&1) c1++,s1+=p[i][j];
       else c0++,s0+=p[i][j];
     }
    if(c0!=c1)
    {
      LL x=(s0-s1)/(c0-c1);
      if(x>=l)
       if(check(x))
       {
         printf("%lld\n",x*c1-s1);
         continue;
       }
      printf("-1\n");
    }
    else
    {
      LL ans;
      if(s0!=s1)
      {
        printf("-1\n");
        continue;
      }
      while(l<=r)
      {
        LL mid=(l+r)>>1;
        if(check(mid)){ans=mid; r=mid-1;}
        else l=mid+1;
      }
      printf("%lld\n",ans*c1-s1);
    }
  }
  return 0;
}

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页