Ant Trip(HDU 3018)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/m0_37846371/article/details/80321145

Ant Trip

一笔画问题,无向图欧拉路或者欧拉回路,注意题目说了,如果是孤立点,则不用考虑。对于每个连通块,如果全都是偶数度(欧拉回路),则需要1笔;如果不是,则需要奇数度顶点个数的1/2笔。


代码:

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std;
 
int par[100005]; 
 
struct node 
{ 
  int du;
	int ji; 
}G[100005]; 

int u[2*100005],v[2*100005]; 

void init(int n) 
{  
  for(int i=1;i<=n;i++) 
    par[i]=i; 
} 

int find(int x) 
{ 
  if(x!=par[x]) 
    par[x]=find(par[x]); 
  return par[x]; 
} 

void union_(int x,int y) 
{ 
  x=find(x); 
  y=find(y); 
  if(x!=y) 
	{
	  par[y]=x; 
	  G[x].ji+=G[y].ji;
  }
} 

int main() 
{ 
  int n,m;   
	 
  while(scanf("%d%d",&n,&m)==2) 
  { 
    int count=0;
	  for(int i=1;i<=n;i++) 
    { 
      G[i].du=0; 
      G[i].ji=0;
    }  
		 
    init(n); 
    
    for(int i=1;i<=m;i++) 
    { 
      scanf("%d%d",&u[i],&v[i]);
			G[u[i]].du++;  
      G[v[i]].du++; 
    } 
		 
    for(int i=1;i<=n;i++) 
      if(G[i].du&1)
        G[i].ji=1;
    
    for(int i=1;i<=m;i++) 
		  union_(u[i],v[i]);
    
    for(int i=1;i<=n;i++) 
		  if(par[i]==i&&G[i].du!=0)
		  { 
        if(G[i].ji==0)//奇数点个数为 0,欧拉回路(一笔画)
			    count++;
			  else
			    count+=G[i].ji/2;
		  }
    printf("%d\n",count);
  } 
  return 0; 
} 


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭