NOJ:找幸运数

在这里插入图片描述

写代码的时候忽略了有0的情况,但是提交上去居然也AC了。改了改发现写出来很冗余,和答案写的没法比。

#include <stdio.h>

int main()
{
  int a, b, c, d, e, x;
  b=c=d=-1;
  int y;
  int num = 1;
  scanf("%d",&x);
    a = x%10;
    if(a!=0)
  {
    b = x/10%10;
    num = num*1;//1
    if(b!=-1)
    {
      c=x/100%10;
      num = num*10;//10
      if(c!=-1)
      {
        d=x/1000%10;
        num = num*10;//100
        if(d!=-1)
        {
          e=x/10000;
          num = num*10;//1000
          if(e!=0)
            num = num*10;
        }
      }
    }
  }

    if(b==-1)b=0;
    if(c==-1)c=0;
    if(d==-1)d=0;


  y=(int)(e*0.0001*num+d*0.001*num+c*0.01*num+b*0.1*num+a*num);
  if( y == x)
    printf("yes");
  else if(y != x)
    printf("no");
  return 0;
}

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 黑客帝国 设计师: 上身试试
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读