EnterCriticalSection和LeaveCriticalSection函数

WINDOWS API 专栏收录该内容
166 篇文章 8 订阅
多个线程操作相同的数据时,一般是需要按顺序访问的,否则会引导数据错乱,无法控制数据,变成随机变量。为解决这个问题,就需要引入互斥变量,让每个线程都按顺序地访问变量。这样就需要使用 EnterCriticalSection LeaveCriticalSection 函数。
 
函数 EnterCriticalSection LeaveCriticalSection 声明如下:
 
WINBASEAPI
VOID
WINAPI
EnterCriticalSection(
    __inout LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection
    );
   
WINBASEAPI
VOID
WINAPI
LeaveCriticalSection(
    __inout LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection
    );
 
lpCriticalSection 是创建临界区对象。
 
调用函数的例子如下:
#001 CCaiWinMsg::CCaiWinMsg(void)
#002 {
#003   m_hBtn = NULL;
#004   m_nCount = 0;
#005 
#006   m_pThreadA = NULL;
#007   m_pThreadB = NULL;
#008 
#009  //
#010  InitializeCriticalSection(&m_csCount);
#011 
#012 }
#013 
#014 CCaiWinMsg::~CCaiWinMsg(void)
#015 {
#016  DeleteCriticalSection(&m_csCount);
#017 }
#018 
 
10 行是创建临界区对象。
16 行是删除临界区对象。
 
#001 //
#002 // 窗口的消息处理类。
#003 //
#004 //
#005 class CCaiWinMsg :
#006  public CCaiWin
#007 {
#008 public:
#009  CCaiWinMsg(void);
#010  virtual ~CCaiWinMsg(void);
#011 
#012  // 线程操作函数。
#013  int AddCount(void)
#014  {
#015         //
#016         EnterCriticalSection(&m_csCount);
#017         int nRet = m_nCount++;
#018         LeaveCriticalSection(&m_csCount);
#019 
#020         return nRet;
#021  }
 
在函数 AddCount 里调用 EnterCriticalSection LeaveCriticalSection 来互斥访问变量 m_nCount 。通过上面这种方法,就可以实现多线程按顺序地访问相同的变量。

 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值