redis下载、安装、编译、启动

1.下载

https://redis.io/download

2.编译

make

3.服务端启动脚本 start_redis_server.sh

./src/redis-server redis.conf

4.客户端启动脚本 start_redis_client.sh

./src/redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 -a "jianan"

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/themagickeyjianan/article/details/80317091
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭