unity3d transform基本属性获取和设置

得到修改面板的3个值


1.Position
get:
transform.position //Vector3
transform.position.x
transform.position.y
transform.position.z
修改:
transform.position = new Vector3(x,y,z);


2.Rotation
get:
transform.localEulerAngles.x;
transform.localEulerAngles.y;
transform.localEulerAngles.z;
修改:
transform.localEulerAngles = new Vector3(x,y,z);
rotation = new Rotation(x,y,z,w);
3.Scale
get:
transform.localScale.x
transform.localScale.y
transform.localScale.z
修改:
transform.localScale = new Vector3(x,y,z);
 • 3
  点赞
 • 10
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值