iOS 通过文件的修改时间遍历整个文件夹


  //要排序的本地文件夹路径
  NSString *ImageSaveDic = @"";
  //文件夹中的文件路径
  NSArray *localNames = [[NSFileManager defaultManager] subpathsAtPath:ImageSaveDic];
  localNames = [localNames sortedArrayUsingComparator:^NSComparisonResult(NSString * firstPath, NSString* secondPath) {
    NSString *firstUrl = [ImageSaveDic stringByAppendingPathComponent:firstPath];//获取前一个文件完整路径
    NSString *secondUrl = [ImageSaveDic stringByAppendingPathComponent:secondPath];//获取后一个文件完整路径
    NSDictionary *firstFileInfo = [[NSFileManager defaultManager] attributesOfItemAtPath:firstUrl error:nil];//获取前一个文件信息
    NSDictionary *secondFileInfo = [[NSFileManager defaultManager] attributesOfItemAtPath:secondUrl error:nil];//获取后一个文件信息
    id firstData = [firstFileInfo objectForKey:NSFileModificationDate];//获取前一个文件修改时间
    id secondData = [secondFileInfo objectForKey:NSFileModificationDate];//获取后一个文件修改时间
    //    return [firstData compare:secondData];//升序
    return [secondData compare:firstData];//降序
  }];


 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

吴彦祖666

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值