C#:DataSet和DataTable区别和用法

你可以把DataTable和DataSet看做是数据容器,比如你查询数据库后得到一些结果,可以放到这种容器里,那你可能要问:我不用这种容器,自己读到变量或数组里也一样可以存起来啊,为什么用容器?

原因是,这种容器的功能比较强大,除了可以存数据,还可以有更大用途。举例:在一个c/s结构的桌面数据库系统里,你可以把前面存放查询结果的容器里的数据显示到你客户端界面上,用户在界面上对数据进行添加、删除、修改,你可以把用户的操作更新到容器,等用户操作完毕了,要求更新,然后你才把容器整个的数据变化更新到中心数据库,这样做的好处是什么?就是减少了数据库操作,客户端速度提高了,数据库压力减小了。

DataSet可以比作一个内存中的数据库,DataTable是一个内存中的数据表,DataSet里可以存储多个DataTable
 

DataSet:数据集。一般包含多个DataTable,用的时候,dataset["表名"]得到DataTable  
DataTable:数据表。  
一:  
SqlDataAdapter   da=new   SqlDataAdapter(cmd);  
DataTable   dt=new   DataTable();  
da.Fill(dt);  
-----------------  
直接把数据结果放到datatable中,  
二:  
SqlDataAdapter   da=new   SqlDataAdapter(cmd);  
DataSet   dt=new   DataSet();  
da.Fill(dt);  
----------------  
数据结果放到dataset中,若要用那个datatable,可以这样:dataset[0]  
更常见的用法:  
SqlDataAdapter   da=new   SqlDataAdapter(cmd);  
DataSet   dt=new   DataSet();  
da.Fill(dt,"table1");  
用的时候:这样取datatable:  
dataset["table1"]  

 

向DataTable中手动添加行内容,并进行绑定、更新、排序DataTable   dt   =   new   DataTable();
                                DataRow   dr;

                                dt.Columns.Add(new   DataColumn( "整数值 ",   typeof(Int32)));
                                dt.Columns.Add(new   DataColumn( "字符串值 ",   typeof(string)));
                                dt.Columns.Add(new   DataColumn( "日期时间值 ",   typeof(DateTime)));
                                dt.Columns.Add(new   DataColumn( "布尔值 ",   typeof(bool)));

                                for   (int   i   =   1;   i   <=   9;   i++)   {
                               
                                        dr   =   dt.NewRow();

                                        dr[0]   =   i;
                                        dr[1]   =   "项   "   +   i.ToString();
                                        dr[2]   =   DateTime.Now;
                                        dr[3]   =   (i   %   2   !=   0)   ?   true   :   false;

                                        dt.Rows.Add(dr);
                                }
                     
                                dataGrid1.DataSource   =   new   DataView(dt);
                                dataGrid1.DataBind();更多的操作:1.创建表及插入列  DataTable dt=new DataTable();
dt.Colunmns.Add("Name",System.Type.GetType("System.String"));

2.插入行

DataRow newrow = dt.NewRow();
newrow[0]="aa";
dt.Rows.Add(newrow);

3.排序

DataView dv = dt.DefaultView; 
dv.Sort = "Name  Desc"; 
DataTable dt1 = dv.ToTable();

4.指定位置插入行

DataTable dt = new DataTable("表名");
DataRow dr = dt.NewRow();
            dr[0]="安江联社户外模";
            dr[1] = "555";
            dr[2] = "200707";
            dr[3] = "0.00";
            dr[4] = "0.00";
            dr[5] = "0.00";
            dr[6] = "0.00";

dt.Rows.Add(dr);   //在最後插入行

dtb1.Rows.InsertAt(dr,j); //j为指定的行的位置插入;

dataGridView1.DataSource = dt;

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页