python两个 list 获取交集,并集,差集的方法

from:https://blog.csdn.net/u012412259/article/details/53175473

1. 获取两个list 的交集

[python] view plain copy
 1. #方法一:  
 2. a=[2,3,4,5]  
 3. b=[2,5,8]  
 4. tmp = [val for val in a if val in b]  
 5. print tmp  
 6. #[2, 5]  
 7.   
 8. #方法二  
 9. print list(set(a).intersection(set(b)))  


2. 获取两个list 的并集

[python] view plain copy
 1. print list(set(a).union(set(b)))  


3. 获取两个 list 的差集

[python] view plain copy
 1. print list(set(b).difference(set(a))) # b中有而a中没有的  

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试