Hdu 5909 Tree Cutting

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/a1s4z5/article/details/52725652

n(n1000)个点的树上每个点有一个权值(0Ci<m,m210),定义一个子树的权值为这个子树节点的权值的异或。分别求权值为[0,m1]的子树的个数mod(109+7)


对于一个无根树的子树,如果我们钦定一个点作为无根树的根,那么对于这个树的所有子树都可以钦定出唯一的一个点作为根。

考虑树dp ,记dpst,v为以st为根,权值为v的子树个数

那么对于一个状态dpst我们有加入st的一个子树x之后的新的状态dpnst的值dpnst,v=dpstv+ijdpst,i×dpx,j


直接这么树dp的复杂度是O(n×m2)的,我们意外的发现中间的这个ijdpst,i×dpx,j就是一个xor卷积,于是可以用FWT将他从O(m2)优化到 O(m×log(m)),总的复杂度优化到O(n×m×log(m))就可以通过此题


#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define LL int 
const int maxn = 1123,mod = 1e9+7;
const int v2 = (mod + 1) / 2;

vector<int> edge[maxn];
int val[maxn],m;

LL dp[maxn][maxn];
LL tem[maxn];

void fwt (LL a[] , int n ) {
  for ( int d = 1 ; d < n ; d <<= 1 ) {
    for ( int k = d << 1 , i = 0 ; i < n ; i += k ) {
      for ( int j = 0 ; j < d ; ++ j ) {
        LL x = a[i + j] , y = a[i + j + d] ;
        a[i + j] = ( x + y ) % mod ;
        a[i + j + d] = ( x - y + mod ) % mod ;
      }
    }
  }
}

void ufwt (LL a[] , int n ) {
  for ( int d = 1 ; d < n ; d <<= 1 ) {
    for ( int k = d << 1 , i = 0 ; i < n ; i += k ) {
      for ( int j = 0 ; j < d ; ++ j ) {
        LL x = a[i + j] , y = a[i + j + d] ;
        a[i + j] = 1LL * ( x + y ) * v2 % mod ;
        a[i + j + d] = 1LL * ( x - y + mod ) * v2 % mod ;
      }
    }
  }
}

void solve(LL *a,LL *b){
  for(int i=0;i<m;i++) tem[i] = a[i]; 
  fwt(a,m),fwt(b,m);
  for(int i=0;i<m;i++)
    a[i] = (1ll * a[i] * b[i]) % mod;
  ufwt(a,m),ufwt(b,m);
  for(int i=0;i<m;i++) 
    a[i]=(a[i]+tem[i]) %mod;
}

void dfs(int st,int fa){
  dp[st][val[st]] = 1;
  for(auto x : edge[st]){
    if(x == fa) continue;
    dfs(x,st);
    solve(dp[st],dp[x]);
  }
}

LL ans[maxn];

int main(){
  int T,n;
  scanf("%d",&T);
  while(T-- && ~scanf("%d %d",&n,&m)){
    for(int i=0;i<=n;i++) edge[i].clear();
    int x,y;
    for(int i = 1;i <= n;i++) scanf("%d",&val[i]);
    int l,r;
    for(int i=1;i<n;i++){
      scanf("%d %d",&l,&r);
      edge[l].push_back(r);
      edge[r].push_back(l);
    }
    memset(dp,0,sizeof(dp));
    dfs(1,-1);
    memset(ans,0,sizeof(ans));
    for(int i=0;i<m;i++){
      for(int j=1;j<=n;j++)
        (ans[i] += dp[j][i]) %= mod;
    }
    for(int i=0;i<m;i++)
      printf(i<m-1?"%d ":"%d\n",ans[i]);
  }
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭