numpy拼接数据

有个问题:

如果a,b数据类型不一样,拼接后,数据类型会改为一样的

但是list可以允许数据类型不一样。

 

>>> a
array([0, 1, 2],
       [3, 4, 5],
       [6, 7, 8])
>>> b = a*2
>>> b
array([ 0, 2, 4],
       [ 6, 8, 10],
       [12, 14, 16])

1.水平组合
>>> np.hstack((a,b))
array([ 0, 1, 2, 0, 2, 4],
       [ 3, 4, 5, 6, 8, 10],
       [ 6, 7, 8, 12, 14, 16])
>>> np.concatenate((a,b),axis=1)
array([ 0, 1, 2, 0, 2, 4],
       [ 3, 4, 5, 6, 8, 10],
       [ 6, 7, 8, 12, 14, 16])

2.垂直组合
>>> np.vstack((a,b))
array([ 0, 1, 2],
       [ 3, 4, 5],
       [ 6, 7, 8],
       [ 0, 2, 4],
       [ 6, 8, 10],
       [12, 14, 16])
>>> np.concatenate((a,b),axis=0)
array([ 0, 1, 2],
       [ 3, 4, 5],
       [ 6, 7, 8],
       [ 0, 2, 4],
       [ 6, 8, 10],
       [12, 14, 16])

©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页