Arduino与串口交互发送数据

输入a,发送湿度,输入b,发送温度

#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 8
void setup(){
 Serial.begin(9600);
}

void loop(){
   int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  if(Serial.available()>0)
  {
  char c=Serial.read();
  Serial.println(c);
  if(c=='a')
  {
   Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
  }
  else if(c=='b')
  {
   Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
   delay(2000);
  }
}
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭