Yu

cocos2d - JS 判断浏览器类型

cocos2d - JS 判断浏览器类型 :

API :

当前浏览器类型 :

cc.sys.browserType
if(cc.sys.browserType == cc.sys.BROWSER_TYPE_SAFARI)
{
  cc.log("do something")
}

浏览器类型API :

  sys.BROWSER_TYPE_WECHAT = "wechat";
  sys.BROWSER_TYPE_ANDROID = "androidbrowser";
  sys.BROWSER_TYPE_IE = "ie";
  sys.BROWSER_TYPE_QQ = "qqbrowser";
  sys.BROWSER_TYPE_MOBILE_QQ = "mqqbrowser";
  sys.BROWSER_TYPE_UC = "ucbrowser";
  sys.BROWSER_TYPE_360 = "360browser";
  sys.BROWSER_TYPE_BAIDU_APP = "baiduboxapp";
  sys.BROWSER_TYPE_BAIDU = "baidubrowser";
  sys.BROWSER_TYPE_MAXTHON = "maxthon";
  sys.BROWSER_TYPE_OPERA = "opera";
  sys.BROWSER_TYPE_OUPENG = "oupeng";
  sys.BROWSER_TYPE_MIUI = "miuibrowser";
  sys.BROWSER_TYPE_FIREFOX = "firefox";
  sys.BROWSER_TYPE_SAFARI = "safari";
  sys.BROWSER_TYPE_CHROME = "chrome";
  sys.BROWSER_TYPE_LIEBAO = "liebao";
  sys.BROWSER_TYPE_QZONE = "qzone";
  sys.BROWSER_TYPE_SOUGOU = "sogou";
  sys.BROWSER_TYPE_UNKNOWN = "unknown";
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/yu__jiaoshou/article/details/52354390
个人分类: Cocos2d - JS
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭