ImportError: No module named Cython.Build

安装fasttext时,如果用pip会报错, 

ImportError: No module named Cython.Build

解决方案如下:

pip install Cython

pip install fasttext

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试