Verilog HDL语言的四相八拍步进电机驱动

         这两天,学校做关于cpld的课程设计,本来应该用VHDL写的,但是由于我对这个比较白痴,所以就选用Verilog HDL写了,由于旁边有同学是学这个的这样,有什么问题也好解决一点。下面就先把我Verilog HDL的处女作给大家贴出来,虽然功能比较简单,但毕竟也是第一个程序嘛。。。

module step1 (clk0,reset,out,der,x);//状态机module
input clk0,reset,der,x;
output[3:0] out;
reg[3:0] out;
reg[2:0] current;
reg[2:0] current1;
parameter s0=3'b000,s1=3'b001,s2=3'b010,
		 s3=3'b011,s4=3'b100,s5=3'b101,
		 s6=3'b110,s7=3'b111;
always@(posedge clk0 or negedge reset )
	begin
		if(!reset)
			begin
				current<=s0;
			end
		else			
			case(current)
				s0:
				  begin
						if(!der)
							begin
								current<=s7;
								current1<=s7;
							end
						else
							begin
								current<=s1;
								current1<=s1;
							end
				  end
				s1:
					begin
						if(!der)
							begin
								current<=s0;
								current1<=s0;
							end
						else
							begin
								current<=s2;
								current1<=s2;
							end
					end
				s2:
					begin
						if(!der)
							begin
								current<=s1;
								current1<=s1;
							end
						else
							begin
								current<=s3;
								current1<=s3;
							end
					end
				s3:
					begin
						if(!der)
							begin
								current<=s2;
								current1<=s2;
							end
						else
							begin
								current<=s4;
								current1<=s4;
							end							
					end
				s4:
					begin
						if(!der)
							begin
								current<=s3;
								current1<=s3;
							end
						else
							begin
								current<=s5;
								current1<=s5;
							end
					end
				s5:
					begin
						if(!der)
							begin
								current<=s4;
								current1<=s4;
							end
						else
							begin
								current<=s6;
								current1<=s6;
							end
					end
				s6:
					begin
						if(!der)
							begin
								current<=s5;
								current1<=s5;
							end
						else
							begin
								current<=s7;
								current1<=s7;
							end
					end
				s7:
					begin
						if(!der)
							begin
								current<=s6;
								current1<=s6;
							end
						else
							begin
								current<=s0;
								current1<=s0;
							end
					end	
			endcase					
	end
always@(current1 )//or clk0
begin
	 case(current1)
			s0:
				begin
					out<=4'b1001;					
				end
			s1:
				begin
					out<=4'b0001;				
				end
			s2:
				begin
					out<=4'b0011;
				end
			s3:
				begin
					out<=4'b0010;
				end
			s4:
				begin
					out<=4'b0110;
				end
			s5:
				begin
					out<=4'b0100;
				end
			s6:
				begin
					out<=4'b1100;
				end
			s7:
				begin
					out<=4'b1000;
				end
		endcase 	
end
endmodule 
module step2 (clk1,a,adj);//分频module
input clk1;
input[5:0] adj;
output a;
reg a;
reg[25:0] cnt;
reg[15:0] counter;
wire[5:0] adj;
reg[2:0] temp;
always @(posedge clk1)
begin
	temp=adj[5]+adj[4]+adj[3]+adj[2]+adj[1]+adj[0];
	if(temp==3'd6)
		begin
		if(cnt <= 32000) cnt <= cnt+1'b1;//0.5MS 1MS 2MS 4MS 8MS  4000 8000 16000 32000 64000
	   else 
			 begin 
				cnt <=26'b0;
				a=~a;
			 end
	  end
	else if(temp==3'd5)
			begin
				if(cnt <= 16000) cnt <= cnt+1'b1;//0.5MS 1MS 2MS 4MS 8MS  4000 8000 16000 32000 64000
				else 
					begin 
						cnt <=26'b0;
						a=~a;
					end
			end
		else if(temp==3'd4)
				begin
					if(cnt <= 12000) cnt <= cnt+1'b1;//0.5MS 1MS 2MS 4MS 8MS  4000 8000 16000 32000 64000
					else 
						begin 
							cnt <=26'b0;
							a=~a;
						end
				end
			else if(temp==3'd3)
					begin
						if(cnt <= 10000) cnt <= cnt+1'b1;//0.5MS 1MS 2MS 4MS 8MS  4000 8000 16000 32000 64000
						else 
							begin 
								cnt <=26'b0;
								a=~a;
							end
					end
				else if(temp==3'd2)
						begin
							if(cnt <= 8000) cnt <= cnt+1'b1;//0.5MS 1MS 2MS 4MS 8MS  4000 8000 16000 32000 64000
							else 
								begin 
									cnt <=26'b0;
									a=~a;
								end
						end
					else if(temp==3'd1)
					begin
						if(cnt <= 6000) cnt <= cnt+1'b1;//0.5MS 1MS 2MS 4MS 8MS  4000 8000 16000 32000 64000
						else 
							begin 
								cnt <=26'b0;
								a=~a;
							end
					end
					else if(temp==3'd0)
						begin
							if(cnt <= 4000) cnt <= cnt+1'b1;//0.5MS 1MS 2MS 4MS 8MS  4000 8000 16000 32000 64000
							else 
								begin 
									cnt <=26'b0;
									a=~a;
								end
						end
	
end
endmodule 
module step (clk,reset,out,der,d);//总体模块d[5:0]调速控制端口 用6个拨码开关表示 全1速度最慢 全0时速度最快 其中1(0)的个数能表示电机速度的快慢
input clk ,reset,der,d;
output [3:0]out;
wire p;
wire[5:0] d;
step2 l1 (clk,p,d);//clk系统时钟
step1 l2 (p,reset ,out,der);//reset停止转动 out[3:0]电机控制输出端口 der正反方向控制端
endmodule 

 

主要思想,用状态机驱动步进电机!!!

 

总体感觉,整个程序比较繁琐,看见别人实现相同的功能代码也才那么几十行,我的……呃   差距可想而知了。。。

评论 3 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

barney-ro

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值