opencv 创建文件夹

#include "shlwapi.h"
#pragma comment(lib,"shlwapi.lib")

String save_path = "D:\\Experiment\\Videos\\Frames\\";
LPCSTR pcstr = save_path.c_str();    // cv::String to LPCSTR
if (!PathIsDirectory(pcstr))               // 需要加入上面的头文件
  {
   ::CreateDirectory(pcstr, NULL);
  }

注意:该函数不能连续创建两级目录,比如,目录”D:\\Experiment\\Videos\\“不存在,就不能直接创建 “D:\\Experiment\\Videos\\Frames\\”


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭