CS Academy #32 G:Sum of Powers (旋转体积背包)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_35649707/article/details/80348613

传送门

题解:
整数划分的方法做旋转体积背包处理出fi,j表示将整数i划分为j个数的方案数。

然后对于每个数枚举至少被算几次即可。 时间复杂度O(nk)

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N=5e3+50, mod=1e9+7;
inline int add(int x, int y) {return (x+y>=mod) ? (x+y-mod) : (x+y);}
inline int dec(int x, int y) {return (x-y<0) ? (x-y+mod) : (x-y);}
inline int mul(int x, int y) {return ((unsigned long long)x*y%mod);}
inline int power(int a,int b,int rs=1) {for(;b;b>>=1,a=mul(a,a)) if(b&1) rs=mul(rs,a); return rs;}
int n,m,k,ans,f[N][N];

int main() {
  cin>>n>>k>>m; f[0][0]=1;
  for(int i=1;i<=n;i++) 
    for(int j=1;j<=i && j<=k;j++) 
      f[i][j]=add(f[i-j][j],f[i-1][j-1]);
  for(int i=1,pw=1;i<=n;i++,pw=power(i,m)) 
    for(int j=1;j*i<=n && j<=k;++j) 
      ans=add(ans,mul(f[n-i*j][k-j],pw));
  cout<<ans<<endl;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试