Mat数据类型

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/richrdbird/article/details/26737787

以下以dct变换为例说明Mat中的数据类型


	Mat M =imread("D:\\Matlab_doc\\lena.jpg");
	cvtColor(M,M,CV_BGR2GRAY);
	cout<<"M\ttype:"<<M.type()<<"\tdepth:"<<M.depth()<<endl;	//输出 0 0	8位uchar型
	imshow("M",M);
	waitKey();

	Mat N;
	M.convertTo(N,CV_32FC1);
	cout<<"N\ttype:"<<N.type()<<"\tdepth:"<<N.depth()<<endl;	//输出 5 5	32位float型
	imshow("N",N / 255);	//归一化
	waitKey();

	Mat P;
	dct(N,P);	//dct
	cout<<"P\ttype:"<<P.type()<<"\tdepth:"<<P.depth()<<endl;	//输出 5 5	32位float型

	Mat Q;
	idct(P,Q);	//idct
	cout<<"Q\ttype:"<<Q.type()<<"\tdepth:"<<Q.depth()<<endl;	//输出 5 5	32位float型
	imshow("Q",Q / 255);	//归一化
	waitKey();

	Mat X;
	Q.convertTo(X,CV_8UC1);
	cout<<"X\ttype:"<<X.type()<<"\tdepth:"<<X.depth()<<endl;	//输出 0 0	8位uchar型
	imshow("X",X);
	waitKey();


展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页