MIT模型参考自适应例题

假设被控对象特性可以使用以下的传递函数进行描述 G ( s ) = a s 2 + b s + 1 G(s)=\frac{a}{s^2+bs+1} G(s)=s2+bs+1a,其中a,b是符号已知的不确定参数, G m ( s ) = k s 2 + 2 s + 1 G_m(s)=\frac{k}{s^2+2s+1} Gm(s)=s2+2s+1k为参考模型,用MIT方案设计模型参考自适应控制器画出方框图。
解:
G ( s ) = a s 2 + b s + 1 G(s)=\frac{a}{s^2+bs+1} G(s)=s2+bs+1a,可以得到 y m ¨ + 2 y m + y m = k u c \ddot{y_m}+2y_m+y_m=ku_c ym¨+2ym+ym=kuc,
G m ( s ) = k s 2 + 2 s + 1 G_m(s)=\frac{k}{s^2+2s+1} Gm(s)=s2+2s+1k,可以得到 y ¨ + b y ˙ + y = a u \ddot {y}+b\dot{y}+y=au y¨+by˙+y=au,
u = θ 1 u c − θ 2 y u=\theta_1u_c-\theta_2y u=θ1ucθ2y,可以得到 y ¨ + b y ˙ + y = a ( θ 1 u c − θ 2 y ) \ddot {y}+b\dot{y}+y=a(\theta_1u_c-\theta_2y) y¨+by˙+y=a(θ1ucθ2y),
化简
y ¨ + b y ˙ + ( 1 + a θ 2 ) y = a θ 1 u c \ddot {y}+b\dot{y}+(1+a\theta_2)y=a\theta_1u_c y¨+by˙+(1+aθ2)y=aθ1uc,
y m ¨ + 2 y m + y m = k u c \ddot{y_m}+2y_m+y_m=ku_c ym¨+2ym+ym=kuc,
比较系数
得到, b = 2 , 1 + a θ 2 = 1 , a θ 1 = k b=2,1+a\theta_2=1,a\theta_1=k b=2,1+aθ2=1,aθ1=k,
e = y − y m e=y-y_m e=yym,
e ¨ = y ¨ − y m ¨ = a θ 1 u c − ( + b y ˙ + ( 1 + a θ 2 ) y ) − k u c + ( 2 y m + y m ) = − b e ˙ − ( 1 + a θ 2 ) e + ( a − b ) y m ˙ − a θ 2 y m + ( a θ 1 − k ) u c \ddot{e}=\ddot{y}-\ddot{y_m}=a\theta_1u_c-(+b\dot{y}+(1+a\theta_2)y)-ku_c+(2y_m+y_m)=-b\dot{e}-(1+a\theta_2)e+(a-b)\dot{y_m}-a\theta_2y_m+(a\theta_1-k)u_c e¨=y¨ym¨=aθ1uc(+by˙+(1+aθ2)y)kuc+(2ym+ym)=be˙(1+aθ2)e+(ab)ym˙aθ2ym+(aθ1k)uc
∂ e ¨ ∂ θ 1 = − b ∂ e ˙ ∂ θ 1 − ( 1 + a θ 2 ) ∂ e ∂ θ 1 + a u c , ( s 2 + b s + 1 + a θ 2 ) ∂ e ∂ θ 1 = a u c \frac{\partial{\ddot{e}}}{\partial{\theta_1}}=-b\frac{\partial{\dot{e}}}{\partial{\theta_1}}-(1+a\theta_2)\frac{\partial{e}}{\partial{\theta_1}}+au_c,(s^2+bs+1+a\theta_2)\frac{\partial{e}}{\partial{\theta_1}}=au_c θ1e¨=bθ1e˙(1+aθ2)θ1e+auc,(s2+bs+1+aθ2)θ1e=auc
∂ e ¨ ∂ θ 2 = − b ∂ e ˙ ∂ θ 2 − ( 1 + a θ 2 ) ∂ e ∂ θ 2 − a y , ( s 2 + b s + 1 + a θ 2 ) ∂ e ∂ θ 2 = − a y \frac{\partial{\ddot{e}}}{\partial{\theta_2}}=-b\frac{\partial{\dot{e}}}{\partial{\theta_2}}-(1+a\theta_2)\frac{\partial{e}}{\partial{\theta_2}}-ay,(s^2+bs+1+a\theta_2)\frac{\partial{e}}{\partial{\theta_2}}=-ay θ2e¨=bθ2e˙(1+aθ2)θ2eay,(s2+bs+1+aθ2)θ2e=ay
∂ e ∂ θ 1 = a u c ( s 2 + b s + 1 + a θ 2 ) , ∂ e ∂ θ 2 = − a y s 2 + b s + 1 + a θ 2 \frac{\partial{e}}{\partial{\theta_1}}=\frac{au_c}{(s^2+bs+1+a\theta_2)},\frac{\partial{e}}{\partial{\theta_2}}=\frac{-ay}{s^2+bs+1+a\theta_2} θ1e=(s2+bs+1+aθ2)auc,θ2e=s2+bs+1+aθ2ay
θ 1 ¨ = − γ e ∂ e ∂ θ 1 = − γ e a u c ( s 2 + b s + 1 + a θ 2 ) \ddot{\theta_1}=-\gamma e\frac{\partial{e}}{\partial{\theta_1}}=-\gamma e\frac{au_c}{(s^2+bs+1+a\theta_2)} θ1¨=γeθ1e=γe(s2+bs+1+aθ2)auc
θ 2 ¨ = − γ e ∂ e ∂ θ 2 = − γ e − a y s 2 + b s + 1 + a θ 2 \ddot{\theta_2}=-\gamma e\frac{\partial{e}}{\partial{\theta_2}}=-\gamma e\frac{-ay}{s^2+bs+1+a\theta_2} θ2¨=γeθ2e=γes2+bs+1+aθ2ay

方框图

 • 1
  点赞
 • 6
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值