BZOJ2510: 弱题(循环矩阵+矩阵快速幂)

传送门

大神题解

循环矩阵相乘还是循环矩阵,所以每次乘法求第一行就行了,时间复杂度O(n2logK)

(代码XJB写的。)

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
inline int read(){
  char ch=getchar();int i=0,f=1;
  while(!isdigit(ch)){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
  while(isdigit(ch)){i=(i<<1)+(i<<3)+ch-'0';ch=getchar();}
  return i*f;
} 
const int Maxn=1e3+50; 
int n,m,t;
double e[Maxn][Maxn],c[Maxn][Maxn],(*now)[Maxn]=e,(*now2)[Maxn]=c,rest[Maxn][Maxn],res2t[Maxn][Maxn],(*nowres)[Maxn]=rest,(*nowres2)[Maxn]=res2t;
double a[Maxn];
inline void mul(){
  for(int i=1;i<=n;i++){
    double res=0.0;
    for(int k=1;k<=n;k++)
    res+=now[1][k]*now[k][i];
    now2[1][i]=res;
  }
  for(int j=2;j<=n;j++)
    for(int k=1;k<=n;k++)
      now2[j][k]=now2[j-1][(k-1)?(k-1):n];
  swap(now,now2); 
}
inline void mul2(){
  for(int i=1;i<=n;i++){
    double res=0.0;
    for(int k=1;k<=n;k++)
    res+=nowres[1][k]*now[k][i];
    nowres2[1][i]=res;
  }
  for(int j=2;j<=n;j++)
    for(int k=1;k<=n;k++)
      nowres2[j][k]=nowres2[j-1][(k-1)?(k-1):n];
  swap(nowres,nowres2); 
}
int main(){
  n=read();m=read();t=read();
  for(int i=1;i<=n;i++)
    now[i][i]=-1.0/m+1.0,now[(i-1?i-1:n)][i]=1.0/m,nowres[i][i]=1.0;
  for(;t;t>>=1,mul()){
    if(t&1)mul2();
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)a[i]=read();
  for(int i=1;i<=n;i++){
    double ans=0;
    for(int j=1;j<=n;j++){
      ans+=a[j]*nowres[j][i];
    }
    printf("%.3f\n",ans);
  }
}
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_35649707/article/details/78534404
上一篇BZOJ3566: [SHOI2014]概率充电器(概率DP+容斥)
下一篇Topcoder SRM554 Hard : TheBrickTower(矩阵快速幂)
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭