[tensorflow]sparse_softmax_cross_entropy_with_logits 与 softmax_cross_entropy_with_logits的区别

原函数:
tf.nn.sparse_softmax_cross'_entropy_with_logits(logits=net, labels=y)
tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits(logits=net, labels=y2)

sparse_softmax_cross_entropy_with_logits中 lables接受直接的数字标签
如[1], [2], [3], [4] (类型只能为int32,int64)
而softmax_cross_entropy_with_logits中 labels接受one-hot标签
如[1,0,0,0], [0,1,0,0],[0,0,1,0], [0,0,0,1] (类型为int32, int64)

相当于sparse_softmax_cross_entropy_with_logits 对标签多做一个one-hot动作

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试