tf(2)

tf.get_variable(name,  shape, initializer)

name就是变量的名称,shape是变量的维度,initializer是变量初始化的方式

tf.constant_initializer:常量初始化函数

tf.random_normal_initializer:正态分布

tf.truncated_normal_initializer:截取的正态分布

tf.random_uniform_initializer:均匀分布

tf.zeros_initializer:全部是0

tf.ones_initializer:全是1

tf.uniform_unit_scaling_initializer:满足均匀分布,但不影响输出数量级的随机值

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试