Substance designer understanding Blend mode practice. - divide - - difference-

Divide

Color Mode

float4 Divide (float4 a, float4 b , float t) 
{
	return lerp(a ,(a/b), t);
}

Gray Mode
refer function : clamp(x, min, max)

float Divide (float a, float b , float t) 
{
	float clampedA = clamp(a , 0.01 , 1)
	float clampedB = clamp(b , 0.01 , 1)
	return lerp(a ,(a/b), t);
}

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
Color mode pixel processor graph

在这里插入图片描述
Gray mode pixel processor graph

Differnence.

float4 Difference (float4 a, float4 b, float t)
{
	return (abs(a - b*t));
}

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

About JP
链接: Website.
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
出生在韩国的TA。
1997年开始从事电脑图形视觉化工作后,在这个行业已经有21年经验了。
在多个网络游戏公司引领过美术团队,之前在allegorithmic担任TA负责人,在中国网易盘古工作室担任TA总监,现在是巨人网络TA部门的总负责人。
懒惰的人才有创意”是他坚信并执行的哲学道理。

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页