Python 基础——排列组合的实现

考虑这样一个问题,给定一个矩阵(多维数组,numpy.ndarray()),如何shuffle这个矩阵(也就是对其行进行全排列),如何随机地选择其中的k行,这叫组合,实现一种某一维度空间的切片。例如五列中选三列(全部三列的排列数),便从原有的五维空间中降维到三维空间,因为是全部的排列数,故不会漏掉任何一种可能性。

涉及的函数主要有:

 • np.random.permutation()
 • itertools.combinations()
 • itertools.permutations()

# 1.0-5之间的数进行一次全排列
>>>np.random.permutation(6)
array([3, 1, 5, 4, 0, 2])

# 2. 创建待排矩阵
>>>A = np.array([[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12]])

# 3. shuffle矩阵A
>>>p = np.random.permutation(A.shape[0])
>>>p
array([1, 2, 0])
>>>A[p, :]          
array([[ 5, 6, 7, 8],
    [ 9, 10, 11, 12],
    [ 1, 2, 3, 4]])

C25 的实现

>>>from itertools import combinations
>>>combins = [c for c in combinations(range(5), 2)]
>>>len(combins)
10
>>>combins        # 而且是按序排列
[(0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)]

A25 的实现

>>>from itertools import permutations
>>>pertumations(range(5), 2)
<itertools.permutations object at 0x0233E360>

>>>perms = permutations(range(5), 2)
>>>perms
[(0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (1, 0), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 0), (2, 1),
 (2, 3), (2, 4), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 3)]
>>>len(perms)
20
# 5. 任取其中的k(k=2)行
>>>c = [c for c in combinations(range(A.shape[0]), 2)]
>>>A[c[0], :]      # 一种排列
array([[1, 2, 3, 4],
    [5, 6, 7, 8]])
 • 5
  点赞
 • 18
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

五道口纳什

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值